ตลาด mai รับหุ้น ITNS เข้าเทรดวันแรก 25 ต.ค.นี้ กลุ่มเทคโนฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ITNS” ในวันที่ 25 ต.ค.65

ITNS ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจาก CISCO เป็นพันธมิตรขั้นสูงสุด (Gold Certificated Partner) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องส่วนลดทางการค้า การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสนับสนุนด้านเทคนิค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำอีกหลากหลายราย มีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ใน 6 เดือนแรก ปี 65 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์และการให้บริการติดตั้ง : การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ : การให้เช่าอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 73:25:2 มีมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 523 ล้านบาท

บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม มีทุนชำระแล้ว 220 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 150 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 10 ล้านหุ้น รวมหุ้นจัดสรร 80 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ 11.30 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 8.688 ล้านหุ้น และประชาชนทั่วไปตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 60.012 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12 และ 17-18 ต.ค.65 ในราคาหุ้นละ 3.89 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 272.30 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 855.80 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 19.70 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65) ซึ่งเท่ากับ 43.44 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.1975 บาท โดยมี บล.ดาโอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITNS เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำระดับโลก มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ITNS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวอ่วมกระทุ่ม ถือหุ้น 57.95% (รวมหุ้นส่วนเกินที่นำมาจัดสรรประมาณ 4.54%) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ถือหุ้น 4.32% และ น.ส.นาตยา นันทวนิช ถือหุ้น 2.73% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น