คาถาบูชาขอลาภ-ขอพรพระอุปคุต

Exclusive บทสวด คาถา เพื่อความมั่งคั่ง ร่ำรวย บทสวด คาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับการสวดมนต์เพื่อขอลาภ-ขอพรพระอุปคุตนั้น ให้นำพระอุปคุตมาตั้งไว้เพื่อบูชา หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีพระอุปคุต ให้ตั้งจิตถึงท่านแล้วสวดมนต์ตามบทได้เลย โดยสวดตามลำดับ ดังนี้

1. ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภัควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

2. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต

อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

3. สวดคาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา

เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา

จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

ควรสวดมนต์บทดังกล่าวนี้ช่วงกลางคืน หรือสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้

ชาวพุทธไทยเชื่อว่า ถ้าอยากมีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา ควรบูชาพระอุปคุต

โดยนิยมสวดในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยนำพระอุปคุตมาตั้งบูชาพร้อมน้ำมนต์ แต่ถ้าไม่มีพระอุปคุต ให้ระลึกถึงท่านแล้วสวดมนต์ จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

หรือถ้าใครทำมาค้าขายก็สามารถสวดมนต์แล้วนำน้ำมนต์มาพรมในร้านจะทำให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป