บทสวดพระมหาจักรพรรดิ ปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวร – ปรับชะตาตัวเองจากร้ายให้กลายเป็นดี

บทสวด คาถา แก้กรรม - ปรับดวงชะตา

เชื่อกันว่าการสวดภาวนาพระคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำ จะช่วยปรับภพภูมิเจ้ากรรมนายเวรและสรรพวิญญาณที่ยังติดอยู่ในอบายภูมิได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดีกว่า ถือเป็นการลดทอนเคราะห์กรรมที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้ากรรมนายเวรอีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี เพิ่มบุญบารมีให้เกิดผล อานิสงส์การสวดมนต์และแผ่บุญบารมีด้วยพระคาถามหาจักรพรรดิอยู่เป็นนิจ ย่อมนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นทางใจ โชคลาภ และความสำเร็จ

ผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำ จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญา จิตใจสงบ หน้าตาผ่องใส นอนหลับไม่ฝันร้าย ช่วยลดเคราะห์กรรมอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ชีวิตสงบสุข ประสบความสำเร็จ ทำสิ่งใดก็ราบรื่น อันเป็นผลอานิสงส์จากการแผ่บุญและอุทิศกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้ง 3 ภพภูมิด้วยจิตเมตตา

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา

ก่อนเริ่มสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ ให้ทำจิตใจให้เป็นสมาธิ บูชาพระ ตั้งนะโม 3 จบ บางคนจะสวดคาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด และคาถาหลวงปู่ดู่ควบคู่ไปด้วย ดังนี้

– บูชาพระ
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

– นะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

– ไตรสรณคมน์ และสมาทานศีล 5
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

– บทสวดบูชาหลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

– บทสวดบูชาหลวงปู่ดู่
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

– คาถามหาจักรพรรดิ
(ตั้งนะโม 3 จบก่อน)
นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา
สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

– บทสวดเชิญพระเข้าตัว (แผ่กุศลปรับภพภูมิ)
สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส

– คำอธิษฐานจิต (แผ่กุศลปรับภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวร)
พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ

คำแปลของคาถามหาจักรพรรดิ

คาถามหาจักรพรรดิ มีความหมายในการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์, ศีล สมาธิ ปัญญา, สมบัติจักรพรรดิ 7 ประการ, พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, พระศรีอริยเมตไตรย, การกล่าวบูชาพระรัตนตรัย, พระสีวลีเถระเจ้า รวมถึงการกล่าวนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนา