“รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุน 2.84 แสนล้าน

เรื่องที่น่าสนใจ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 283,925 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 มาแล้ว 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) มีผลการเบิกจ่าย 6,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว และของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2564 จำนวน 138,460 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 43 แห่งในปี 2564 เท่ากับ 283,925 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564
(ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน)

รัฐวิสาหกิจแผนเบิกจ่ายสะสมผลเบิกจ่ายสะสม% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค.63-ก.ย.64)
จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว)174,690145,46583%
ปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.64)
จำนวน 9 แห่ง (11 เดือน)140,783138,46098%
รวม 43 แห่ง315,474283,92590%

 

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2565 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) จำนวน 6,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565
(ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)

รัฐวิสาหกิจ แผนเบิกจ่ายสะสม ผลเบิกจ่ายสะสม% เบิกจ่ายสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค.64-ก.ย.65)
จำนวน 34 แห่ง (2 เดือน) 9,183 6,800 74%
ปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.65)
จำนวน 9 แห่ง (เริ่มดำเนินการเดือน ม.ค.65) – – –
รวม 43 แห่ง 9,183 6,800 74%

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าในปี 2564 รัฐวิสาหกิจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดก็ตาม ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจยังคงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 เป็นไปตามแผน และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน สคร. จึงได้กำชับให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket